Jumal

Jumal on Looja ja universumi Valitseja. Ta on igavesti eksisteerinud kolmainsuses: Jumal Isa, Jumal Poeg – Jeesus Kristus ja Jumal Püha Vaim. Need kolm on võrdsed ja koos nad on üks Jumal.(1. Moosese 1:1,26,27; 1. Moosese 3:22; Psalmid 90:2; Matteuse 28:19; 2. Korintose 13:13)

Inimene

Inimene on loodud Jumala näo järgi. Inimene on Jumala ülim loodu. Kuigi Jumal kavandas inimese olema endaga osaduses, on ta oma sõnakuulmatuse tõttu Jumalast lahutatud. Kõik inimolendid sünnivad patuse loomusega ja on Jumala vastu pattu teinud. Inimene ei suuda omada Jumalaga õiget suhet ükskõik kui väga ta üritaks. (1. Moosese 1:27; Psalm 8:4-5; Jesaja 53:6a; Jesaja 59:1-2; Roomlastele 3:23, Koloslastele 1:21)

Igavik

Inimene loodi, et ta elaks igavesti. Kui inimene  sureb, siis ta veedab oma igaviku kas Taevas või Põrgus.  Põrgu on igavene  lahutus Jumalast. Taevas  on igavene ühendus  koos Jumalaga.(Johannese 3:16;  Roomlastele 6:23; 1. Johannese 2:25; 1. Johannese 5:11-13; Ilmutuse 20:15)

Jeesus Kristus

Jeesus Kristus on Jumala ainusündinud Poeg. Jeesus oli/on inimene ja Jumal. Ta  elas maa peal võrdsetes tingimustes inimestega, kuid ilma patuta. Jeesus ohverdas ennast ristil surres, kui ideaalne ohver kogu inimkonna pattude eest. Ta tõusis surnust üles kolmandal päeval, demonstreerides Jumala võimu, üle patu ja surma. Ta läks ära Taeva hiilgusesse ja Ta tuleb tagasi, et valitseda kui Kuningate Kuningas ja Isandate Issand.(Jesaja 9:5; Matteuse 1:22-23; Johannese 1:1-5; Johannese 14:10-13;  Apostlite teod 1:9-11; Roomlastele 1:2-4; 1. Korintose 15:3-4; 1 Timoteose 6:14-15; Tiituse 2:13; Heebrealastele 4:14-15)

Päästmine

Pääste on Jumala kingitus inimesele. Inimene ei saa mitte kuidagi heastada oma pattu Jumala ees ennast parandades või head tehes. Ainult paludes andeks ja usaldades Jeesust Kristust, võib inimene saada päästetud oma patu süüst. Igavene elu algab siis, kui inimene võtab vastu Jeesuse Kristuse oma ellu usu kaudu.(Johannese 14:6; Johannese 1:12; Roomlastele 6:23; Roomlastele 5:1; Galaatialastele 3:26; Efeslastele 2: 8-9; Tiituse 3:5)

Päästekindlus

Jumala Sõna, Jeesuse töö ja Püha Vaimu tunnistuse kaudu võivad need, kes usuvad Jeesusesse, olla kindlad, et nad on Jumala lapsed, ning, et neil on igavene elu. Päästmiskindlust hoiab üleval Jumala arm ja Jumala vägi, mitte kristlase enda tegevus. (Johannese 10:29; 2 Timoteose 1:12; Heebrealastele 7:25; 1. Peetruse 1:3-5; 1 Johannese 1:9)

Püha Vaim

Püha Vaim on Jumal. Ta on siin meie maailmas, et anda inimstele teada, et nad vajavad Jeesust Kristust. Ta annab kristlasele väe elada õiget elu, samuti aitab Ta mõista Tõde ning juhib valikuid tehes. (Johannese 16:7-13; Johannese 14:16-17; Apostlite teod 1:8; 1. Korintose 2:12, 1. Korintose 3:16; 2. Korintose 3:17; Efeslatele 1:13-14; Efeslastele 5:18)

Piibel

Piibel on Jumala Sõna kõikidele inimestele. Selle kirjutasid inimesed üleloomuliku Püha Vaimu juhtimise tulemusena. Piibel on ülim tõe allikas kristlase usuks ja eluks. (Psalm 12:7; Psalm 119:105,160; Õpetussõnad 30:5; 2.Timoteose 1:13; 2.Timoteose 3:16-17; 2. Peetruse 1:20-21)